Dobrodošli na Internet prezentaciju predškolske ustanove „Đulići“.

PREVENCIJA DISKRIMINACIJE, NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA U PU „ĐULIĆI“

U Predškolskoj ustanovi „Đulići“ se sprovode mnogobrojne aktivnosti koje doprinose zaštiti dece od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Najveći značaj se polaže na konstantno stručno usavršavanje kadra u cilju ojačavanja stručnih kompetencija za razvijanje kulture ljudskih prava, tolerancije, prevazilaženje stereotipa i predrasuda u obrazovanju i stvaranje inkluzivnog okruženja. U svakodnevnom radu se teži razvijanju životnih vrednosti i osećaja zadovoljstva u pružanju pomoći, podrške, empatije i drugarstva. Učešćem u projektu „Vrtić kao sigurno i podsticajno okruženje za učenje i razvoj“ ojačali smo kompetencije vaspitnog osoblja za socio-emocionalno učenje.

Realizujemo mnogobrojne aktivnosti koje se odnose na upoznavanje, poštovanje i uvažavanje dečjih prava. Koristimo svaku priliku da kako na nivou grupe, Ustanove tako i prilikom odlaska u lokalnu zajednicu promovišemo dečija prava. Iz saradnje sa lokalnom zajednicom ističemo uvažavanje i promociju dečjih prava prilikom učešća na manifestacijama, konkursima i planiranim situacijama učenja sa decom i roditeljima. Sagledavajući različite načine koje možemo koristiti za promociju dečjih prava u ovoj godini birali smo: flajere, transparente, brošure, bedževe i iznedrili smo nove načine kao što su građenje fizičke sredine koja odiše dobrodošlicom, tribine za decu, vaspitače i roditelje, snimili smo pesme o dečjim pravima i različitosti, realizovali smo projekte kroz koje smo istraživali i učili kako da uvažimo različitost. Naročitu pažnju smo posvetili uvažavanju perspektive deteta razvijajući raznovrsne tehnike konsultovanja sa decom kao što su: ture, mapiranje, intervjui. Trudimo se da u Ustanovi izgradimo vršnjačku zajednicu, pa s tim u vezi organizovali smo kooperativne turnire među decom iz različitih vrtića uz uključivanje roditelja. U svim našim vrtićima formiran je prostor kroz koji realizujemo humanitarnu akciju “Ako imaš ostavi – ako nemaš uzmi“ u kojoj učestvuju deca, zaposleni i roditelji. Tradicionalno učestvujemo u humanitarnoj akciji Crvenog krsta „Jedan paketić puno ljubavi“. Cilj ovakvih akcija je negovanje solidarnosti kod dece i odraslih.

Putem panoa ukazujemo na značaj zaštite dece od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, pozivamo roditelje na učešće i saradnju. Na roditeljskim sastancima razmenjujemo sa roditeljima uvide i efekte realizovanih preventivnih aktivnosti i podstičemo ih da se uključuju u rad grupe, doprinesu stvaranju pozitivne klime i partnerski sa nama grade kulturu vrtića.

U cilju sticanja saznanja i obogaćivanja iskustava policajac je održao predavanje o bezbednosti dece u saobraćaju i na internetu, dok su vatrogasci izveli pokaznu vežbu spasavanja i na taj način deci demonstrirali deo svojih redovnih aktivnosti.

Tim za zaštitu od diskriminacije,
nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja