Dobrodošli na Internet prezentaciju predškolske ustanove „Đulići“.
10jul

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 09/2020 – NABAVKA DOBARA – NABAVKA OPREME ZA OBRAZOVANJE

  • 0 Comments
Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 9/2020, broj odluke 3803 od 30.06.2020. godine, Rešenja o obrazovanju […]
Detaljnije
19jun

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 08/2020 – NABAVKA RADOVA – UGRADNJA STABILNOG SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA

  • 0 Comments
Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 8/2020, broj odluke 3530 od 19.06.2020. godine, Rešenja o obrazovanju […]
Detaljnije
18maj

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 07/2020 – NABAVKA DOBARA – NABAVKA MRKOG UGLJA I OGREVNOG DRVETA

  • 0 Comments
Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 07/2020, broj odluke 2475 od 18.05.2020. godine, Rešenja o obrazovanju […]
Detaljnije
06mar

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 06/2020 – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

  • 0 Comments
Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 06/2020, broj odluke 1322 od 03.03.2020. godine, Rešenja o obrazovanju […]
Detaljnije
05mar

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 05/2020 – NABAVKA HIGIJENSKIH PROIZVODA

  • 0 Comments
Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 05/2020, broj odluke 1257 od 28.02.2020. godine, Rešenja o obrazovanju […]
Detaljnije
11feb

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 04/2020 – NABAVKA TEČNOG NAFTNOG GASA – PROPANA ZA POTREBE GREJANJA

  • 0 Comments
Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 04/2020, broj odluke 917 od 10.02.2020. godine, Rešenja o obrazovanju […]
Detaljnije
22jan

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 03/2020 – NABAVKA ZDRAVSTVENIH USLUGA – NABAVKA PO PARTIJAMA

  • 0 Comments
Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 03/2020, broj odluke 367 od 20.01.2020. godine, Rešenja o obrazovanju […]
Detaljnije
15jan

ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – BROJ IZVRŠILACA: 1

  • 0 Comments
Na osnovu člana 154. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl. glasnik R.S. br. 88 /17 i 10/19), Zaključka Komisije za prijem u radni odnos na neodređeno vreme 51 broj:112-1184/2019 od 27.11.2019. godine i pribavljene saglasnosti reprezentativnog sindikata ustanove, direktor Predškolske ustanove „Đulići” Zaječar, dana 13.12.2019. godine, doneo je: ODLUKU O RASPISIVANJU […]
Detaljnije
08jan

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 02/2020 – NABAVKA DOBARA – NABAVKA GORIVA ZA POTREBE USTANOVE

  • 0 Comments
Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 02/2020, broj odluke 38 od 08.01.2020. godine, Rešenja o obrazovanju […]
Detaljnije
08jan

OTVORENI POSTUPAK JN 01/2020 – JAVNA NABAVKA NAMIRNICA I PREHRAMBENIH PROIZVODA NABAVKA PO PARTIJAMA

  • 0 Comments
Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon) člana 2 Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 01/2020 u Planu nabavki 1.1.1 […]
Detaljnije