Dobrodošli na Internet prezentaciju predškolske ustanove „Đulići“.
22jan

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 03/2020 – NABAVKA ZDRAVSTVENIH USLUGA – NABAVKA PO PARTIJAMA

  • 0 Comments
Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 03/2020, broj odluke 367 od 20.01.2020. godine, Rešenja o obrazovanju […]
Detaljnije
15jan

ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – BROJ IZVRŠILACA: 1

  • 0 Comments
Na osnovu člana 154. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl. glasnik R.S. br. 88 /17 i 10/19), Zaključka Komisije za prijem u radni odnos na neodređeno vreme 51 broj:112-1184/2019 od 27.11.2019. godine i pribavljene saglasnosti reprezentativnog sindikata ustanove, direktor Predškolske ustanove „Đulići” Zaječar, dana 13.12.2019. godine, doneo je: ODLUKU O RASPISIVANJU […]
Detaljnije
08jan

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 02/2020 – NABAVKA DOBARA – NABAVKA GORIVA ZA POTREBE USTANOVE

  • 0 Comments
Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 02/2020, broj odluke 38 od 08.01.2020. godine, Rešenja o obrazovanju […]
Detaljnije
08jan

OTVORENI POSTUPAK JN 01/2020 – JAVNA NABAVKA NAMIRNICA I PREHRAMBENIH PROIZVODA NABAVKA PO PARTIJAMA

  • 0 Comments
Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon) člana 2 Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 01/2020 u Planu nabavki 1.1.1 […]
Detaljnije
10okt

JAVNI KONKURS 1/2019 – Prikupljanje ponuda radi ostvarivanja različitih programa koje ostvaruje predškolska ustanova

  • 0 Comments
Javni konkurs JK 1/2019 za prikupljanje ponuda radi ostvarivanja različitih programa koje ostvaruje predškolska ustanova. Planirani programi: 1) engleski jezik – za decu uzrasta od 4 godine do polaska u školu. 2) ples – za decu uzrasta od 4 godine do polaska u školu. Ponude mogu podneti svi zainteresovani ponuđači registrovani za odgovarajuću vrstu delatnosti. […]
Detaljnije
03okt

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 10/2019 – NABAVKA DOBARA – NABAVKA OPREME ZA DOMAĆINSTVO

  • 0 Comments
Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 10/2019, broj odluke 7696 od 02.10.2019. godine, Rešenja o obrazovanju […]
Detaljnije
13avg

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 9/2019 – NABAVKA RADOVA: UGRADNJA STABILNOG SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA U VRTIĆU “ĐURĐEVAK” – PU “ĐULIĆI” ZAJEČAR

  • 0 Comments
Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 9/2019, broj odluke 6347 od 12.08.2019. godine, Rešenja o obrazovanju […]
Detaljnije
03apr

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 08/2019 – NABAVKA MRKOG UGLJA I OGREVNOG DRVETA

  • 0 Comments
Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 08/2019, broj odluke 2109 od 02.04.2019. godine, Rešenja o obrazovanju […]
Detaljnije
03apr

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 07/2019 – NABAVKA USLUGE IZVOĐENJA JEDNODNEVNE EKSKURZIJE – IZLETA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA PU “ĐULIĆI” U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

  • 0 Comments
Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Odluke Saveta roditelja broj 1908 od 21.03.2019. godine,  Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 07/2019, broj […]
Detaljnije
07mar

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 06/2019 – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

  • 0 Comments
Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 06/2019, broj odluke 1390 od 04.03.2019. godine, Rešenja o obrazovanju […]
Detaljnije